Obchodní podmínky

Tento dokument je dostupný pouze v českém jazyce. / This document is available only in Czech.

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Únikové hry Cyberpunk v Brně jsou provozovány Jakubem Ludwigem se sídlem Barákova 361/20, 284 01, Kutná Hora – Hlouška, Česká republika, IČO: 88711111, zapsaným Městským úřadem v Kutné Hoře (dále jen “Provozovatel“). Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP, a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách únikové hry www.cyberpunkbrno.cz

2. Bepečnostní pravidla

2.1 Podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované provozovatelkou nebo provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s provozovatelkou nebo provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat pravidla a pokyny obsluhy příslušné únikové hry, může být vyloučen z herních prostorů bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného.

2.2 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

2.3 Všechny únikové hry obsahují napínavé a do určité míry stresující prvky. Tyto prvky jsou součástí příběhu i hry. Nejsou životu nebezpečné, pouze dodávají na autentičnosti celého příběhu. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni zkušenou obsluhou, a to prostřednictvím video přenosů s odposlechem.

2.4 Pokud některý z účastníků trpí srdeční chorobou, klaustrofobií nebo je v jiném stavu, měl by tuto skutečnost oznámit obsluze hry. Takovým účastníkům nedoporučujeme hru absolvovat. Každý účastník únikové hry vstupuje do herních prostor na vlastní zodpovědnost.

2.5 Před vpuštěním účastníků do hry jim bude obsluhou podána instruktáž, jak se během hry chovat. Všichni účastníci budou seznámeni s pravidly hry. Účastník, který nebude během hry dodržovat pravidla, bude ničit majetek nebo komponenty únikové hry, bude vykázán ze hry bez nároku na vrácení peněz.

2.6. Při podezření intoxikace nebo opilosti některého z účastníků není možné takového účastníka vpustit do herních prostor. Rozhodující slovo má v takovém případě obsluha dané únikové hry nebo provozovatel.

2.7 Účastníci nemají dovoleno vstupovat do herních prostor se zbraněmi. V celém areálu je zakázáno kouřit.

2.8 Provozovatel ani provozovatelka neodpovídá za škodu, za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností.

3. Obchodní pravidla

3.1 Ceny vstupného jsou uvedené na webu www.cyberpunkbrno.cz. Jednotlivé ceny se mohou lišit v závislosti na datu, konkrétní hře a na počtu osob. Přesná částka je uvedena v rezervačním systému na stránkách www.cyberpunkbrno.cz

3.2 Pokud přijde na hru větší počet účastníků, než bylo rezervováno v rezervačním formuláři, je možné doplatit zbylou částku přímo na místě v hotovosti.

3.3 Vstupné může být uhrazeno na místě v hotovosti nebo vybranými kryptoměnami, elektronickou objednávku je možné uhradit bankovním převodem nebo vybranými kryptoměnami.

3.4 U mnohačetných rezervací nebo teambuildingů je možnost domluvit se na zvýhodněné cenové nabídce.

3.5 V případě, že účastník dorazí pozdě (30 minut a více), nebude do hry vpuštěn.

3.6 Účast v únikové hře Cyberpunk je doporučena osobám starším 15 let. Účastníci mladší 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

3.7 Provozovatel si kdykoliv vyhrazují právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného a to vlivem nenadálých okolností (výpadek elektřiny, požár, povodeň apod.).

3.8 Zadá-li účastník při rezervaci neexistující elektronickou adresu, chybné telefonní číslo i jméno, rezervace bude provozovatelem smazána.

4. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů

4.1 Pořizování fotografií, nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů je v celém objektu zakázáno. Při porušení tohoto zákazu bude účastník vyveden bez nároku na vrácení peněz. Dále bude nucen záznam před obsluhou vymazat. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 3.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.

4.2 Po skončení hry je se souhlasem účastníků pořízena fotografie účastníků. Účastník tak souhlasí s tím, že fotografie bude vložena na sociální síť Facebook Cyberpunk – Hackerská úniková hra Brno. Pokud se účastníci nechtějí vyfotit, tuto skutečnost obsluha, provozovatel i provozovatelka plně akceptují.

4.3 Účastníci jsou tímto požádáni, aby zachovali tajemství jednotlivých únikových her a neokradli tak o zážitek ostatní účastníky.

5. Dárkové poukazy

5.1 Dárkové poukazy (vouchery) mají platnost 6 měsíců (není-li na poukazu uvedeno jinak).

5.2 Ceny jednotlivých dárkových poukazů se liší na základě typu poukazu a počtu osob.

5.3 Dorazí-li na hru větší počet osob, než je na poukazu uvedeno, je možné doplatit zbytek částky na místě v hotovosti.

5.4 Přijde-li účastník s propadlým dárkovým poukazem, bude mu hra připuštěna po zaplacení 200 Kč.

5.5 Dárkové poukazy jsou zasílány na e-mail uvedený při koupi dárkového poukazu, a to v elektronické podobě.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách www.cyberpunkbrno.cz mají pouze informativní a propagační charakter. Přístup na webovou stránku www.cyberpunkbrno.cz a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na uvážení každého uživatele.

6.2 V případě nenadálých událostí, které nemůže provozovatel ovlivnit a které naruší průběh hry, nenese žádnou odpovědnost. Nenadálými událostmi se rozumí záplavy, přírodní pohroma, výpadek elektřiny, krádež apod..

6.3 Webové stránky www.cyberpunkbrno.cz obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané v síti Internet pro rozpoznání návštěvníků a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek.

6.4 Provozovatel není odpovědný za výpadek webových stránek www.cyberpunkbrno.cz.

6.5 Dojde-li k výpadku, díky němuž nebude moci účastník absolvovat hru, náleží mu vrácení plné částky hry, popřípadě je možné domluvit se na jiném termínu a hru absolvovat.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

1. Reklamační řád

1.1 Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Účastník uplatnit své právo na reklamaci služby u Provozovatele. Reklamace musí být učiněna písemně (e-mailem na adrese info@cyberpunkbrno.cz) bez zbytečného odkladu. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo, do 7 dnů ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

1.2 Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Účastníka.

1.3 Po uplynutí této lhůty má Účastník právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

2. Odstoupení od smlouvy

2.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem. V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem zůstává veškeré zaplacené plnění Provozovateli.

2.2 Účastník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

  • v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Provozovatelem;
  • v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2.3 Účastník, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Účastník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Provozovateli nejpozději 14. den od doručení takto objednané služby.

2.4 Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do 7 dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.

2.5 Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 2. 2019.